header_1.jpg

Ozna?itev meje v naravi

oznacitev_1

Ozna?itev meje z mejniki v naravi je samostojen postopek. Lahko se ga opravi v sklopu postopka ureditve meje, takoj po opravljeni mejni obravnavi, ?e tako zahteva lastnik parcele in ?e lastniki sosednjih parcel soglaajo z urejeno mejo.

Lahko pa se meje ozna?i z mejniki v naravi kadarkoli po izdaji oz. pravnomo?nosti odlo?be o urejeni meji parcele ali dela parcele. Geodet tako mejo ozna?i na podlagi izdane in pravnomo?ne odlo?be, pri tem pa mejae samo obvesti o ozna?itvi meje z mejniki v naravi, njihovo strinjanje pa ni ve? potrebno.

Najpogosteje se postopek uporablja za ozna?itev mej ali delov mej, ko lastniki parcel ne vedo kje se mejna znamenja (mejniki) v naravi nahajajo ali pa so bila mejna znamenja zaradi razli?nih razlogov uni?ena.

Pomembno je povedati to, da se postopek ozna?itve meje z mejniki v naravi uporablja samo za predhodno e urejene meje. Torej meje, ki so bile ugotavljanje pred letom 2000, to je pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremi?nin dravne meje in prostorskih enot (Ur. List RS t. 52/2000), se ne tejejo za urejene meje in je zato pred ozna?itvijo potrebno meje urediti v postopku ureditve meje.

Nae ostale storitve

Urejanje meje Parcelacija Ozna?itev meje Izravnava meje Geod. na?rt Evidentiranje zemlj.

Geodetske storitve

GEODETSKE STORITVE MATJA TI?AR S.P.
?rnavska pot 11 | 4205 Preddvor

Sprejemna pisarna za stranke:
Stritarjeva ulica 8 | 4000 Kranj

T: 041/ 338 038 , 0599/ 247 79

E: matjaz@geodetske-storitve.com

Uradne ure:
pon. - pet. od 9h do 15h ali po dogovoru

POKLI?ITE  041 / 338 038

Kako do nas

zemljevid